FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Mikroprojekt Knižní edice Soláň – obrazy Soláně a Kysuc v současnosti a v proměnách věků reg.č. CZ/FMP/10/0295

 

Zahájen: 5.4.2013

Ukončen: 30.6.2014

Celkové způsobilé výdaje: 23 365 EUR

Finanční příspěvek z ERDF: 19 860 EUR, vlastní zdroje: 3 505 EUR

Knižní edice Soláň volně navazuje na rozsáhlou publikaci Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí. Obsahuje témata vztahující se k prostředí Soláně a Bílých Karpat na hranici se Slovenskem.

V rámci projektu bylo vydáno 11 tisků, které tvořil kolektiv českých a slovenských autorů:

1.  Kroniky ze Soláně – Dalibor Malina

Obrazy života na Soláni a v okolí zachycují především obsahově bohaté kroniky z Čartáku a kronika rodiny akademického malíře a spisovatelky Podešvových. Návštěvníci a milovníci Soláně a Valašska zachycují ve svých záznamech v kronikách předválečnou atmosféru a celé období následujících desetiletí až do dneška. Zvlášť přitažlivé a obohacující je období, kdy se usadili na Soláni významní umělci, kteří přitáhli pozornost svých přátel, jež se krajinou a lidmi tohoto originálního místa Valašska významně inspirovali.

2, Za prahem roubených chalup  – Jiří Langer

Podstatou publikace bude snaha přiblížit čtenářům charakter obytných stavení a usedlostí lidí obývající hornaté části východní Moravy a části západního Slovenska, zvýraznit cit obyvatel pro krajinu a přírodu, pro tvorbu životního prostředí, jež dotvářejí v souladu s trvale uchovávanými tradicemi výtvarnou a funkční hodnotu těchto míst. Zpracování nechybí subjektivní aspekt vyvolaný dobrou autorovou znalostí popisovaného prostředí.

3. Kysuce, osídlovanie krajiny, kúzlo starých dreveníc, tichá miesta k zastaveniu. – R.Gerát a Jaroslav Velička

Obrazově textový průvodce Kysucemi oživující minulost tohoto originálního kraje západního Slovenska, jež má svými tradicemi blízko k charakteru života a projevů lidové kultury k Valašsku. V detailech a celkových pohledech  autoři přibližují výtvarnost lidového projevu, vztah lidí k přírodě a vlastní historii.

4. Řemesla a řemeslné nástroje kolem Soláně a Kysuc – V.Michalička a R.Gerát

Publikace je připomenutím tradičních řemesel /výroba šindelů, pálení dřevěného uhlí, košíkářství, drátenictví, dřevorubectví aj.). Připomínány jsou tradiční materiály a pracovní postupy, vztah řemeslníků k nim a jejich používání v současnosti. Akcentováno je uchovávání tradic ve spojení s konkrétními místy na Valašsku a Kysucích.

5. Malířství na Soláni a v okolí/maliarská aumelecká súčasnosť na Kysuciach – Alena Podzemná,Rudolf Gerát, Jaroslav Velička

Tématem výtisku je představení malířů spojených s životem na Soláni a na Kysucích, zaměření jejich tvorby a přínos pro rozvoj kultury v pojednávaných oblastech. Předmětem zájmu je také propojování kultur dvou blízkých národů, přesahy autorských  děl do aktuálního uměleckého klimatu a specifického prostředí v příhraničních oblastech.

6. Tvůrce zbojnického a portášského mýtu  Jan Kobzáň – Jakub Chrobák

Životní téma soláňského malíře pro zbojnictví naplňuje jeho výtvarnou i slovesnou tvorbu dramatičností a dynamikou. Pod silným vlivem autorské imaginace vyrůstá na Soláni a v jeho okolí mýtus vyvěrající z reálného zdroje prostupujícího valašskou historii odporu a vzdoru, který kraji dává zcela specifický a přitažlivý kolorit, jenž inspiruje umělce mnoha žánrů.

7. Krajinné portréty ze Soláně, Beskyd a Bílých Karpat - Zdeněk Hartinger

Tato část edice předloží zájemcům pohledy míst, které často bývají hlavním motivem návštěvy velkého množství turistů a která jsou zdokumentovaná vynikajícími fotografy, malíři, filmaři, takže umožňují zajímavé porovnání  pohledů a autorské schopnosti postižení horského prostředí s proměnlivou, rychle a často se měnící atmosférou.

8. Orchideje ze Soláně/Vôně z Kysúc. – Jaroslav Jurčák, Rudolf Gerát,Jaroslav Velička

Publikace pojednává o jednom z nejkrásnějších a nejbohatších druhů rostlin  na Soláni a v jeho okolí, o orchidejích a barevné kráse vybraných druhů chráněných rostlin na Kysucích. Dokresluje poetické krajinné kouzlo zachycovaných lokalit i péči a snahu o jeho uchování.

9. Z fauny Horního Vsacka a Kysuc  – Jan a Karel Pavelkovi, Rudolf Gerát ,Jaroslav Velička

Pohled do světa zpěvného ptactva na Soláni spoluutvářející zajímavou zvukovou kulisu členitých lesů a do krásné krajiny slovenských Kysú, kterou obývají mnohé vzácně druhy ptáků, pohled na propojené části Moravy a Slovenska tvořící zároveň poměrně ostrý předěl od mírného přírodního pásma do světa dravějšího a dramatičtějšího přírodního projevu.

10. Ze života žen na valašském venkově. – Milada Fohlerová

Talentovaná mladá etnografka zachycuje v několika blocích způsob života žen na valašském venkově v minulém století. Odkazuje k hlubší historii a zvykům, připomíná zdroje, z níž vzniká stále živá tradice tzv. valašského roku. Všímá si sociálních aspektů postavení žen a jeho proměnu v postupujících desetiletích.

11. Sami na samotách. – Robert Goláň a Dalibor Malina

Část edice, která jde poněkud mimo převažující faktografii. Jde o soubor uměleckých fotografii s tematikou lidské samoty a jejího prožívání na odlehlých místech valašských hor, pokus vystihnout uměleckými prostředky těsné propojení člověka s přírodou, s dávnými, stále platnými životními hodnotami. Fotografie jsou doprovázeny vypointovanými krátkými texty dávajícími fotografické impresi pevnější významové kontury.