Fond mikroprojektů

 

Vybudování zázemí učinkujících pro přeshraniční divadelní vystoupení

Mikroprojekt Vybudování zázemí učinkujících pro přeshraniční divadelní vystoupení

Celkové náklady : 32 800 EUR

Výše příspěvku : 27 800 EUR

Příjemce : Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Doba realizace : 1.7.2013 – 31.1.2014

Hlavním cílem mikroprojektu je zatraktivnit kulturně poznávací formy cestovního ruchu v česko-slovenském příhraničním regionu s důrazem na upevnění přeshraniční spolupráce organizací z Pováží a Valašska.

Výsledkem mikroprojektu bude zejména vybudování technického zázemí pro účinkující pro realizaci česko-slovenských divadelních představení, což povede k podpoře cestovního ruchu.

Vybudované technické zázemí- šatny  navazující na stávající prostory IC Zvonice -bude sloužit výhradně pro účastníky česko-slovenských divadelních souborů, které budou prezentovat na IC Zvonici na Soláni svá  vystoupení v rámci přeshraniční spolupráce.

Stavební práce související s přístavbou realizovala firma 1:VASTO spol. s r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Veškeré práce probíhaly současně s provozem informačního centra a galerie. Díky příznivému počasí proběhla realizace projektu a veškerých stavebních prací bez velkých problémů a v souladu s časovým harmonogramem.

Realizace mikroprojektu vede k upevnění udržitelných společných přeshraničních struktur a vztahů vzhledem k tomu, že oba partneři (žadatel – Sdružení pro rozvoj Soláně i přeshraniční partner – PX Centrum Povážská Bystrica) společně participují na realizaci několika společných projektových záměrů a tím pádem dojde k upevnění stávajícího partnerství mezi těmito subjekty a upevnění a prohloubení společných vazeb. Tato situace povede k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce a kontaktů mezi subjekty na obou stranách hranice.