Vědecká konference

 

                          Fond mikroprojektů                  

 

Mikroprojekt – Vědecká konference Soláň 2013 – česko-slovenská tradice v oblasti kultury, historie, národopisu a zvykosloví

Reg.č. CZ/FMP.12/0318

Zahájení projektu 21.8.2013

Ukončení projektu 20.12.2013

Rozpočet projektu – 12 660 eur

Slovenským partnerem projektu je Povážská galeria umenia v Žilině.

Hlavním cílem mikroprojektu je shrnutí kultury, vymezení perspektiv, využití tradic, zvyků a zvykosloví ,historie a současnosti  a dalších charakteristik moravské a slovenské oblasti  - Soláně a Horných Kysuc – s důrazem na upevnění příhraniční spolupráce organizací z Kysuc a Valašska, výměna teoretických a praktických zkušeností přispívající k rozvoji současné kultury a umění,  propojení s aktuálními moderními rysy a tendencemi současného života obou oblastí.

Očekávaným výstupem mikroprojektu bude realizace jednodenní konference zaměřené na shrnutí kultury, národopisu, zvykosloví, historie a současnosti Soláně a jeho okolí a oblasti Horných Kysuc. V rámci konference proběhne také výměna teoretických a praktických znalostí, zkušeností a informací z kulturně-historické oblasti okolí Soláně a Horných Kysuc, dojde k přenosu know-how od odborné veřejnosti z kulturně-historické oblasti a nástin a určení perspektiv rozvoje v určitých oblastech. Přednášky, výsledky a závěry konference budou shrnuty do sborníku, který bude zároveň i výstupem mikroprojektu.

Předpokládaným výsledkem mikroprojektu bude upevnění partnerství mezi žadatelem Sdružení pro rozvoj Soláně a přeshraničním partnerem Považská galéria umenia v Žiline.

V rámci realizace projektu bude pořízen památník Jana Rokyty, který bude odhalen 1. den konference. Jan Rokyta byl znám na obou stranách hranice jako aktivní hudebník, cimbalista, hudební teoretik, folklorista, významný pracovník Československého a Českého rozhlasu, který se zasloužil o šíření valašsko-kysuckého folkloru. Z toho důvodu se oba partneři dohodli o pořízení památníku na počest tohoto valašského rodáka šířícího folklor i na slovenskou stranu hranice. Památník bude vyroben z kamenné podstavy, na které bude připevněna bronzová deska s textem a plastikou. Přednášky, závěry a výstupy konference a stanovené perspektivy rozvoje oblasti Soláně a Horných Kysuc do budoucna budou shrnuty do sborníku, který bude rozdán účastníkům konference . Samotná konference bude realizována v prostorech sídla žadatele.

Připravovaný mikroprojekt úzce navazuje na mikroprojekt schválený v rámci 4. výzvy Fondu mikroprojektů realizovaného v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 - "Kulturní dědictví Soláně", jehož cílem bylo nashromáždit veškeré dostupné informace o historii a současnosti území Soláně ve vztahu k území Horních Kysuc do podoby publikace, informačních brožur, webových stránek a mobilních tabulí. Dále mikroprojekt také částečně navazuje na mikroprojekt schválený v rámci 10. výzvy Fondu mikroprojektů - "Knižní edice Soláň - obrazy Soláně a Kysuc v současnosti a proměnách věků", jehož cílem bylo některé vybrané kapitoly vydané publikace dále rozpracovat do samostatných publikací, které budou tvořit jednu edici. Návaznost mikroprojektu spočívá v tom, že díky realizované konferenci budou mít cílové skupiny možnost seznámit se se zpracovanými tématy v publikaci a v knižní edici v širším rozsahu a zároveň dojde v rámci konference k určení perspektiv rozvoje oblastí Soláně a Horných Kysuc. Mikroprojekt také naváže na již započatou přeshraniční spolupráci, která bude neustále upevňována a prohlubována a mezi oběma partnery bude docházet k přesnosu zkušeností a know-how. Realizace konference povede k zatraktivnění a zpropagování oblasti Valašska a Kysuc, což povede ke zvýšenému zájmu o tento region.

Společná příprava mikroprojektu byla zahájena dne 19.6.2013 v Karolince (v sídle Sdružení pro rozvoj Soláně), které se zúčastnil i přeshraniční partner. Na společné schůzce obou partnerů byl nastíněn záměr mikroprojektu a navržena společná příprava mikroprojektu. Druhá přípravná schůzka se uskutečnila dne 24.7.2013 v Žilině a byly na ní společně stanoveny aktivity mikroprojektu včetně náplní, harmonogramu a zapojení přeshraničního partnera do jejich realizace. Dále byl stanoven rozpočet mikroprojektu a byl dohodnut způsob dopracování žádosti o FP včetně příloh. Zápisy z obou schůzek jsou součástí nepovinné přílohy č. 12 Žádosti o FP. Mimo tyto dvě schůzky také probíhala v rámci společné přípravy mikroprojektu telefonická a e-mailová komuikace dle aktuálních potřeb.

Realizací mikroprojektu dojde k upevnění stávajícího  partnerství mezi žadatelem a přeshraničním partnerem a budou upevněny a prohloubeny již společně vytvořené vazby. Dále dojde k upevnění partnerství mezi členy a zaměstnanci obou partnerů. Díky tomu, že během celé realizace mikroprojektu budou spolupracovat členové organizačního týmu s přeshraničním zastoupením, dojde také k upevnění partnerství mezi nimi, což povede k upevnění společných přeshraničních vztahů mezi členy týmu. Vzhledem k popsaným vytvořeným partnerstvím dojde beze spolu k vytvoření přeshraničních vztahů v zájmové oblasti kulturně-historické. Vzhledem k podstatě mikroprojektu, kdy dojde k výměně teoretických a praktických znalostí, zkušeností a informací z oblasti kultury, historie, národopisu a zvykosloví oblastí Soláně a Horných Kysuc, dojde k přenosu know-how od odborné veřejnosti z kulturně-historické oblasti a nástinu perspektiv rozvoje oblastí Soláně a Horných Kysuc, dojde bezesporu k vytvoření a k upevnění přeshraničních struktur. Předmětem udržitelnosti mikroprojektu je tyto přeshraniční vztahy a struktury dále rozvíjet a rozšiřovat o nové prvky. V rámci udržitelnosti je naplánováno konání dalšího ročníku konference zaměřené na přístupy k uchování tradic a zvykosloví oblastí Soláně a Horných Kysuc.

Realizace mikroprojektu povede k šíření povědomí o kultuře, národopisu, zvykosloví, historii a současnosti oblastí Soláně a Kysucka, což povede k posílení společného hospodářského území. Díky realizaci mikroprojektu dojde upevnění přeshraniční spolupráce a k vytvoření resp. upevnění přeshraničních struktur a vztahů a k výměně know-how, teoretických a praktických znalostí, zkušeností a informací z oblasti kultury, historie a součastnosti, národopisu a zvykosloví na druhou stranu hranice a nástinu perspektiv rozvoje oblastí Soláně a Kysucka. Vzhledem k dosažení těchto výsleků přispěje mikroprojekt ke zlepšení životních podmínek na obou stranách hranice. Dále vzhledem k tomu, že na vytvořená partnerství bude dále navazováno i během udržitelnosti, bude zlepšení životních podmínek na obou stranách hranice dostatečně zabezpečeno a zajištěno i do budoucna.

1.Vědecká konference na Soláni se konala ve dnech 10.-11.10 2013 ve Zvonici. Vystoupilo celkem 17 přednášejících, z nichž dva byli zástupci slovenského partnera. Na programu bylo několik témat, která se věnovala historii, současnosti života kolem Soláně a Hor.Kysuc, přírodě, osídlování, řemeslu a výrobě , hudbě a tanci.

Konference se zúčastnilo cca 90 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Během konference byl odhalen památník J.Rokyty, jehož jméno ponese areál amfiteátru na Soláni. Jeho tvorbu a život připomněl účastníkům J.Rokyta ml. ve svém doprovodném hudebním pořadu ve spolupráci s CM Soláň.

Účastníci konference využili možnosti závěrečné diskuze, ve které padlo několik pozitivních ohlasů a námětů na další ročníky konferencí na Soláni.